Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem dla wszystkich

Cele stowarzyszenia PDF Drukuj Email
  • Integracja i aktywizacja środowiska wiejskiego.
  • Podniesienie poziomu życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy Nidzica.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, promocyjnej.
  • Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami statutowymi.
  • Rozszerzenie oferty turystycznej regionu, objętego działalnością stowarzyszenia.
  • Tworzenie płaszczyzny współpracy członków stowarzyszenia z organami administracji publicznej, a także z organizacjami pozarządowymi.
  • Inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury wiejskiej i turystycznej.
  • Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.
  • Rodzinna turystyka aktywna.
 Nasza strefa

O nas

Wspieramy inicjatywy społeczne w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

Galeria

Spływy kajakowe

Spływ kajakowy

Szlak rowerowy

Ścieżka dydaktyczna

Strefa ciszy i ...Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi