Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem dla wszystkich

Statut-rozdział 1 PDF Drukuj Email

Statut  Stowarzyszenia
Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa  “Razem dla wszystkich”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa “Razem dla wszystkich” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
  3. Siedzibą stowarzyszenia jest Jabłonka nad Omulewem.
  4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Więcej…
 
Statut-rozdział 2 PDF Drukuj Email

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

   10. Celem Stowarzyszenia jest:

  • Integracja i aktywizacja środowiska wiejskiego.
  • Podniesienie poziomu życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy Nidzica.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, promocyjnej.
  • Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami statutowymi.
Więcej…
 
Statut-rozdział 3 PDF Drukuj Email

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
13. Stowarzyszenie posiada członków:
     a) zwyczajnych,
     b) wspierających,
     c) honorowych.

Więcej…
 
Statut-rozdział 4 PDF Drukuj Email

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

28. Władzami Stowarzyszenia są:
     a) Walne Zgromadzenie Członków,
     b) Zarząd,
     c) Komisja Rewizyjna.

Więcej…
 
Statut-rozdział 5 PDF Drukuj Email

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

48. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
     a)  składek członkowskich,
     b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji
     c) dotacji i ofiarności publicznej,
     d) dochody ze zbiórek i imprez,
     e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
     f) dywidendy i zyski z akcji i udziałów,
     g) dochody z działalności gospodarczej,
     h) dochody z działalności statutowej odpłatnej

Więcej…
 
Statut-rozdział 6 PDF Drukuj Email

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

55. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Więcej…
 Nasza strefa

O nas

Wspieramy inicjatywy społeczne w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

Galeria

Spływy kajakowe

Spływ kajakowy

Szlak rowerowy

Ścieżka dydaktyczna

Strefa ciszy i ...Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi